BulgariaandEU_Flag

Сивен България ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 20.06.2016 г. „Сивен България“ ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0574-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.
Наименование на проекта: „Инвестиции в ново оборудване за устойчив растеж на „Сивен България“ ООД
Срокът за изпълнение на Договора е 7 месеца, като проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 12.01.2017 г.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на конкурентните предимства на „Сивен България“ ООД, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии и модернизация на оборудването, водещи до повишаване на производствения капацитет на фирмата. Специфичните проектни цели са : • Внедряване на нови технологични решения, водещи до подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; • Намаляване на времетраенето за производството на единица продукция чрез обновление на машинния парк на фирмата; • Реализиране на инвестиции за модернизиране и обновление на производственото оборудване, като фактор за оптимизиране на фирмената производителност и повишаване на производствения капацитет; • Автоматизиране на производствените дейностите и операции в резултат на закупуване на ново технологично оборудване; • Засилване на експортния потенциал на фирмата в резултат на закупеното и пуснато в експлоатация ново производствено оборудване; • Оптимизиране на и автоматизиране на операциите в „шевен“ участък чрез закупуване и пускане в експлоатация на ново технологично оборудване; • Диверсификация на продукцията чрез внедряване на оборудване за производство на три нови продукта – чорапи за футбол, чорапи с частичен плюш и клинове за колоездене;
Общият бюджет на проекта е на стойност 452 165.00 лева., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 316 515.50 лв.